bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Menu główne
Wyszukiwarka
Szukajszukanie zaawansowane
Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Rejestr zmian

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI PRAWAI OBOWIAZKI CZLOWIEKA l OBYWATELA" wskazano, żę „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.

w 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Biuletyn informacji Publicznej to system stron internetowych służących powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostąp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

 • stronę biuletynu znajdujące się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,
 • strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron znaleźć na stronie BIP.

Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:

 • organy władzy publicznej,
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
 • podmioty reprezentujące państwowe Osoby prawne,
 • podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
 • podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
 • podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • związki zawodowe i ich organizacje,
 • partie polityczne,
 • inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głownej biuletynu.

Na swojej stronie BIP podmit jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszytskim odwiedzającym, a zatem - między innymi:

 • swój status prawny lub formę prawną,
 • przedmiot działania i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
 • majątek, którym dysponuje,
 • tryb działania,
 • sposoby przyjomwania i załatwiania spraw,
 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Reasumukąc - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszytskich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.

Wszytskie strony Biuletynu Informacji Publicznej muszą być wykonane w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Nalezy podkreślić, iż obliguje to podmioty do wykonania stron poprawnych syntaktycznie, co ułatwia wszystkim zainteresowanym dostęp do BIP za pomocą różnych urządzeń elektronicznych (komputer osobisty, komputer naręczny, telefon komórkowy itp.). W przyszłości planuje się właczyć w ramy tego rozporządzenia także wytyczne WCAG 1.0 co najmniej na poziomie A, co zrealizuje postulat o e-Dostępności stron biuletynu.

Udostępniający: Katarzyna Bielawska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Czas udostępnienia: 2014-02-03 13:30
Czas wytworzenia: 2014-02-03 13:30
Czas ost. modyfikacji: 2015-05-13 14:43

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.